loading

Incoterms

Click for Full Image


INCOTERMS (Mеѓународни комерцијални услови) се низа на меѓународни продажни услови, објавени од страна на Меѓународната трговска комора (ICC) и широко се користи во меѓународните комерцијални деловни зделки. Тие се прифатени од страна на владите, правни власти и експерти од целиот свет за толкување на најчесто користените термини во меѓународната трговија. Ова ги намалува или целосно отстранува несигурностите кои произлегуваат од различните толкувања на овие услови во различни земји. Овие услови ги ограничуваат прашањата во врска со правата и обврските на страните во договорот за продажба, во однос на доставувањето на продадените стоки. Тие се користат за да се поделат трошоци и обврските помеѓу купувачот и продавачот, и се одразуваат на state-of-the-art превоз практики. Тие тесно кореспондираат со Конвенцијата на Обединетите Нации за договорите за меѓународна продажба на стоки. Првата верзија беше воведен во 1936 година и во моментов е од 2000 година. Осмото издание на Инкотермс 2010, (1) (2), од 1 Јануари 2011 година имаат ефект. Промените во нив влијаат на сите пет услови наведени во дел Д, кој сега се застарени и се заменети со овие три:
INCOTERMS (International Commercial Terms) are an array of international sales terms, published by the International Chamber of Commerce (ICC) and they are widely used in the international commercial business contracts. They have been accepted by the governments, legal authorities and experts around the globe for interpreting the most frequently used terms in the international commerce. This reduces i.e. eliminates the insecurities resulting from the different interpretations of these terms in different countries. These terms limit the questions regarding the rights and obligations of the contractual parties with regard to the delivery of the sold goods. They are used to split costs and obligations between the purchaser and seller and reflect on the state-of-the-art transport practices. They correspond closely to the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. The first version was introduced in 1936 and currently the version from 2000 applies. The eighth edition of INCOTERMS 2010, (1) (2), of 1 January 2011 is effective. The changes therein affect all five terms listed in section D, which are now outdated and replaced with the following three:

  • DAT (Дадени во терминал)
  • DAT/DAP (Дадени во место)
  • DAT/DDP (Дадени Платени давачки)